L1 Jem Atrium
27 Feb - 19 Mar 2017

Robinsons LEGO Fair

B1 Jem Market
27 Feb - 05 Mar 2017

Pierre Cardin Fair

B1 Jem Market
06 Mar - 12 Mar 2017

Robinsons Masstige Fair

B1 Jem Market
13 Mar - 26 Mar 2017

Robinsons Baby & Toys Fair

B1 Jem Market
27 Mar - 02 Apr 2017

Akemi Uchi Fair

L1 Jem Atrium
27 Mar - 02 Apr 2017

Robinsons Skin Care SKII Fair